לציבור המרפאים בעיסוק המועסקים במגזר הציבורי

לציבור המרפאים בעיסוק המועסקים במגזר הציבורי נבקש לדייק את העובדות כנגד הטעייה מכוונת על ידי החברה הישראלית.
החברה הישראלית אינה מוכרת עוד על ידי האוצר ונציבות שירות המדינה לצורך השתתפות המעביד בדמי החבר החל משנת 2021.
לפיכך החל משנת 2021 לא ניתן לקבל החזר ממעסיקים בשירות הציבורי עבור דמי חבר בחברה הישראלית לריפוי בעיסוק.
עם זאת עומדת הזכות לכול אחד להיות חבר בכול עמותה אשר יבחר במימון עצמי.
העמותה החדשה לריפוי בעיסוק אשר קמה בימים אלו היא העמותה בגינה נקבל השתתפות המעביד בדמי החבר החל מינואר 2021.